<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I Danish Crown sætter vi dyrevelfærd højt og tager hånd om dyrenes trivsel hele vejen fra gård til slagtning. Desuden giver sunde dyr, der trives, det bedste kød.

Vi har i 2021 opdateret vores holdningspapir for dyrevelfærd og præciseret vores tilgang og praksis. Holdningspapiret gælder for alle markeder, produktion af både grisekød og oksekød og alle Danish­ Crowns brands, og omfatter vores holdning til vigtige dyrevelfærdsspørgsmål som opbinding og brug af båse og farestier, rutinemæssig halekupering, tandklipning eller -slibning, kastration, transport, kloning og brug af genetisk modificerede dyr, vækstfremmende stoffer og antibiotika, beskæftigelses- og rodemateriale samt bedøvelse inden slagtning. Krav om dyrevelfærd indgår også i vores Code of Practice for andelsejere, der definerer minimumskravene for at levere grise og søer til Danish Crown i Danmark, i særskilte Code of Practices for transportører i Danmark og Sverige samt i vores Code of Conduct for leverandører i øvrigt.

EU-lovgivningen på dyrevelfærd er et fælles minimumskrav på tværs af alle markeder. Vi følger derudover national lovgivning, branchestandarder eller kundespecifikke velfærdsprogrammer, som i nogle tilfælde går længere end EU’s krav. Vi markedsfører en række specialprodukter med høj dyrevelfærd og bidrager til udviklingen af mærkningsordninger som det danske statslige mærke Bedre Dyrevelfærd.

Stram kontrolproces

I Danmark, Sverige og Tyskland har vi en kontrolproces for dyrevelfærd, som er strammere end EU’s krav. Processen har tre trin: Egenkontroller, som udføres af særligt uddannede medarbejdere på gårdene og slagterierne; veterinærkontroller, hvor dyrlæger ansat af staten overvåger hele processen fra opdræt af dyrene på gårdene til inspektion af det enkelte dyr på slagteriet; samt uanmeldte ­eksterne kontroller, som udføres af relevante ­myndigheder og kunder. Kontrollerne omfatter blandt andet dødelighed, korrekt anvendelse af sygestier og forbrug af medicin, der overvåges nøje på gårdene, og som til enhver tid skal godkendes af de tilknyttede dyrlæger.

Certificering for dyrevelfærd på slagterier

På alle vores slagterier håndteres de levende dyr af uddannet personale. For at sikre en fælles tilgang har vi udviklet et certificeringsprogram for dyre­velfærd på vores slagterier, hvis implementering forventes påbegyndt i 2021/22. Baseline for programmet baserer sig på en selvauditering op mod kravene i EU-lovgivningen samt en bench­marking i forhold til de kunder på markedet, der stiller særlige krav inden for dyrevelfærd.

Antibiotikaforbruget i dansk husdyrhold er blandt verdens laveste.

Mål

Vi vil opnå en placering på niveau 1 i Business Benchmark for Farm Animal Welfare (BBFAW) rapporten inden udgangen af 2022.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 2.4 ved at fremme bæredygtige systemer til produktion af fødevarer og implementere modstandsdygtige landbrugspraksisser.

Skånsom og hurtig transport
I Danmark, Tyskland og Sverige er vi langt fremme, når det gælder sikker, skånsom og hurtig dyretransport fra gård til slagteri. Alle vores lastbiler har moderne ventilations­forhold, etagehøjder, rumopdeling, strøelse, overdækning, krav til belægningsgrader samt krav om, at chaufførerne er uddannede til at transportere levende dyr.

Fastholdt placering på niveau 2

I april 2021 blev vi igen placeret på det næst­højeste niveau i The Business Benchmark for Farm Animal Welfare (BBFAW) Report 2020, som er den førende globale målestok for politisk engagement, præstation og åbenhed om dyrevelfærd i fødevarevirksomheder. I alt er 150 globale fødevarevirksomheder blevet vurderet på 37 kriterier inden for dyrevelfærd på tværs af dyretyper.

Vi er meget tilfredse med at have fastholdt vores placering på det næsthøjeste niveau og tilmed at have forbedret vores score inden for kategorien. BBFAW havde til dette års rapport justeret lidt på vægtningen af nogle af de 37 vurderingskri­terier, og det stillede højere krav til Danish Crowns resultater.

Benchmarkingen placerer Danish Crown blandt de virksomheder, der har dyrevelfærd som en del af deres forretningsstrategi. Placeringen skyldes især øget transparens omkring vores ledelsestilgang og praksis for at fremme dyrevelfærd og veterinær sundhed. Danish Crown bliver også anerkendt og rost for at være én ud af bare 12 fødevarevirksomheder, der viser og tager lederskab inden for dyrevelfærd i landbruget.